Giới Thiệu Hội Thánh

Chuyên mục: Hội Thánh
Viết bởi Administrator

Mục Đích

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít – Chicago là một tập thể những người đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus Christ làm Cứu Chúa của đời mình, đồng công cộng tác với nhau và tổ chức theo mẫu mực do Kinh Thánh Tân Ước qui định để cùng sống trong sự vâng phục Đấng Christ và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho đồng bào, đồng loại.

Tôn Chỉ

Tín hữu hết lòng tôn kính, vâng phục Đức Chúa Trời Ba Ngôi và yêu người lân cận như mình (Mác 12:30-31).

Tín Lý:

Giáo Lý Ba Ngôi:

Tín hữu Hội Thánh Tin Lành Báp-tít – Chicago đặt đức tin của mình trên Giáo Lý Ba Ngôi:

Kinh Thánh:

Tín hữu Tin Lành Báp-tít chúng tôi cũng đặt niềm tin của mình trên toàn bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước gồm 66 quyển từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền là lời linh cảm của Đức Chúa Trời mà được viết ra.

Hội Thánh:

Hội Thánh hữu hình bao gồm những người đã tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ, hiệp nhau bởi giao ước đức tin nơi Phúc Âm, tuân giữ các Thánh Lễ do Đức Chúa Trời thiết lập và ban truyền. Hội Thánh hữu hình là tổ chức được quản trị bởi Luật Thánh của Chúa, thể hiện các ân tứ và đặc quyền theo Lời Chúa dạy, được chăn dắt bởi Mục Sư và những vị Trưởng Lão.