Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Tạ Ơn Luôn Luôn #GiangLuan
  Tạ Ơn Luôn Luôn (Thi-thiên 23) Mục Sư Phan Phước Lành
 2. Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước #svtk
  Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước (Giăng 19:31-37) VPNS
 3. Câu Gốc Hằng Ngày - Cô-lô-se 4:2
  Cô-lô-se 4:2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. #KinhThanh
 4. An Ủi Từ Kinh Thánh
  An Ủi Từ Kinh Thánh () Good News
 5. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 11/18/2019
  2019/11/18: – Các HT tại Garden Grove: HT Trưởng Nhiệm, MS Đặng Ngọc Hương; HT Ngũ Tuần, MS Nguyễn Như Bằng Hữu; HTTL Ân Điển, MSNC Hà Minh Vũ; HT Cơ Ðốc Tình Yêu Không Biên Giới, MS Lê Thành Hiệp; HT Vietnamese Foursquare, MS Trần Hồng Nguyên; HTTL Việt Nam, MS Trần Trọng Nha. Xin Chúa thêm ơn, sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.
Joomla templates by a4joomla