Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Nhìn Xem Cội Rễ Đức Tin
  Nhìn Xem Cội Rễ Đức Tin (Hê-bơ-rơ 12:1-2) Tiểu Minh Ngọc
 2. Hai Lý Do
  Hai Lý Do (Ma-thi-ơ 20-21) Ngọc-Huỳnh-Bích
 3. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 8/13/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 1 Sử-ký 7-9. 1 Cô-rinh-tô 7:20-40.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Ê-sai 24:7-28:22.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Công-vụ các Sứ-đồ 19-21.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Ru-tơ 4.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Ma-thi-ơ 23:37
  Ma-thi-ơ 23:37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! #KinhThanh
 5. Cầu Nguyện Truyền Giáo - 8/13/2020
  2020/08/13: SecRead: File not found
Joomla templates by a4joomla