Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

Giới Thiệu Hội Thánh

Mục Đích

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít – Chicago là một tập thể những người đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus Christ làm Cứu Chúa của đời mình, đồng công cộng tác với nhau và tổ chức theo mẫu mực do Kinh Thánh Tân Ước qui định để cùng sống trong sự vâng phục Đấng Christ và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho đồng bào, đồng loại.

Tôn Chỉ

Tín hữu hết lòng tôn kính, vâng phục Đức Chúa Trời Ba Ngôi và yêu người lân cận như mình (Mác 12:30-31).

Tín Lý:

Giáo Lý Ba Ngôi:

Tín hữu Hội Thánh Tin Lành Báp-tít – Chicago đặt đức tin của mình trên Giáo Lý Ba Ngôi:

  • Đức Chúa Cha (Đức Chúa Trời): Ngài được biết đến với nhiều danh xưng khác nhau như: Đức Jêhôva, Đức Chúa Cha, Đấng Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ... với các đức tính thánh khiết, yêu thương, nhân từ, công chính, thành tín, toàn thiện, toàn tri, toàn mỹ và quyền năng tuyệt đối đáng được muôn loài thờ phượng, tôn vinh.
  • Đức Chúa Con: Cũng là Đức Chúa Jêsus Christ, tức Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Ngài đồng thể yếu, đồng quyền, đồng đẳng và hằng hữu với Đức Chúa Cha. Ngài đã thể hiện chương trình cứu rỗi nhân loại của Ba Ngôi Đức Chúa Trời qua: 
   • Sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ.
   • Sự chết đền tội cho nhân loại của Ngài trên thập tự giá. 
   • Sự sống lại của Ngài sau ba ngày trong mồ mả.
   • Sự thăng thiên của Ngài trước sự chứng kiến của nhiều người. 
   • Sự tái lâm của Ngài trong tương lai.
  • Đức Chúa Thánh Linh: là Thần Lẽ Thật, Đấng Yên Ủi, Ngôi Ba Đức Chúa Trời, đồng thể yếu, đồng quyền, đồng đẳng, hằng hữu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài tác động vào cuộc sáng tạo ban đầu, thánh hóa người tin và ấn chứng họ cho đến ngày cứu chuộc. Ngài là Đấng hằng ở cùng mọi kẻ tin cho đến tận thế.

Kinh Thánh:

Tín hữu Tin Lành Báp-tít chúng tôi cũng đặt niềm tin của mình trên toàn bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước gồm 66 quyển từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền là lời linh cảm của Đức Chúa Trời mà được viết ra.

Hội Thánh:

Hội Thánh hữu hình bao gồm những người đã tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ, hiệp nhau bởi giao ước đức tin nơi Phúc Âm, tuân giữ các Thánh Lễ do Đức Chúa Trời thiết lập và ban truyền. Hội Thánh hữu hình là tổ chức được quản trị bởi Luật Thánh của Chúa, thể hiện các ân tứ và đặc quyền theo Lời Chúa dạy, được chăn dắt bởi Mục Sư và những vị Trưởng Lão.

Joomla templates by a4joomla