Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

Bài Giảng Hàng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Ngày 01 Tháng 05 Năm 2022

 Chủ Đề:

Công Chính Của Người Tin Chúa (2)

 Câu Gốc:

 "Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình." (-bơ-rơ 13:4)   

 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2022

Ngày 17 Tháng 04 Năm 2022

 Chủ Đề:

Những Câu HỏiCủa Đấng Phục Sinh

 Câu Gốc:

 "Đức Giê-su bảo: Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết, con tin điều ấy không?"

(Giăng 11:25-26)   

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 15 Tháng 04 Năm 2022

 Chủ Đề:

Theo Dấu Chân Đấng Chịu Khổ

 Câu Gốc:

 Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương, để anh em noi dấu chân Ngài." (I Phi-e-rơ 2:21)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 04 năm 2022

 Chủ Đề:

Những Cơ Hội Bị Đánh Mất

 Câu Gốc:

 "Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời." (Giu-đe câu 21)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 04 năm 2022

 Chủ Đề:

Nếu Muốn Theo Chúa

 Câu Gốc:

 "Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta." (Lu-ca 9:23)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 03 năm 2022

 Chủ Đề:

Công Chính Của Người Tin Chúa (1)

 Câu Gốc:

 "Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!" (Ma-thi-ơ 5:6)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 03 năm 2022

 Chủ Đề:

 Làm Mới Lại Tinh Thần Thờ Phượng (2)

 Câu Gốc:

 "Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." (Thi-thiên 119:50)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 03 năm 2022

 Chủ Đề:

 Ảnh Hưởng Của Người Tin Chúa (2)

 Câu Gốc:

 "Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.(Giăng 8:12)   

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 03 năm 2022

 Chủ Đề:

 Tôi Biết Đấng Tôi Tin

 Câu Gốc:

 "Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.(II Ti-mô-thê 1:12b)    

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 02 năm 2022

 Chủ Đề:

 Ảnh Hưởng Của Người Tin Chúa (1)

 Câu Gốc:

 "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời." (Ma-thi-ơ 5:16)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 02 năm 2022

 Chủ Đề:

 Choosing what’s better

Lựa Chọn Điều Gì Tốt Hơn

 Câu Gốc:

 "Nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. " (Lu-ca 10:42)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 02 năm 2022

 Chủ Đề:

 Làm Mới Lại Tinh Thần Thờ Phượng

 Câu Gốc:

 "Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa, vì con tin cậy nơi Ngài; xin chỉ cho con biết con đường phải đi, vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa" (Thi-thiên 143:8)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 02 năm 2022

 Chủ Đề:

 Đặc Điểm Của Người Tin Chúa

 Câu Gốc:

"Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ" (Ma-thi-ơ 5:3)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Hai Chữ Phước

 Câu Gốc:

 

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài” (Thi Thiên 128:1)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Thế Giới Mà Tôi Sống (7)

 Câu Gốc:

 

"Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi" (Giăng 16:33)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Đánh Thức Hy Vọng Sống (2)

 Câu Gốc:

 

"Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi" (II Cô-rinh-tô 4:10)    

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Thế Giới Mà Tôi Sống (6)

 Câu Gốc:

 

"Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên" (I Phi-e-rơ 5:6)  

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Đánh Thức Hy Vọng Sống (1)

 Câu Gốc:

 

"Hãy cảnh giác và tỉnh thức, vì các con không biết giờ đó đến khi nào" (Mác 16:33)  

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 1năm 2021

 Chủ Đề:

 

Địa Vị Độc Tôn Của Vua Trời

 Câu Gốc:

 

"Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Giê-xu là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy" (Cô-lô-se 2:6)  

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật  19 tháng 12 2021

 Chủ Đề:

 

 Đường Đến Với Vua Trời

    Câu Gốc:

"Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật  12 tháng 12 2021

 Chủ Đề:

 

 Cuộc Vào Đời Của Vua Trời

    Câu Gốc:

"Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài" (Ga-la-ti 4:4-5)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật  05 tháng 12 2021

 Chủ Đề:

 

 Gia Phả Của Vua Trời

    Câu Gốc:

"Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội" (Cô-lô-se 1:13-14).

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật  28 tháng 11 2021

 Chủ Đề:

 

 Phục Vụ Bởi Lòng Biết Ơn

    Câu Gốc:

"Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài" (Hê-bơ-rơ 12:28).

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 11 2021

 Chủ Đề:

 

 Làm Gì Với Ơn Chúa?

    Câu Gốc:

"Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài" (Thi Thiên 9:1)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 11 2021

 Chủ Đề:

 

 Một Cơ Hội Để Nhìn Lại

    Câu Gốc:

"Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình"

(Công Vụ 20:28)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 11 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (5)

    Câu Gốc:

"Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời" (Cô-lô-se 3:1)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 10 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (4)

    Câu Gốc:

"Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng" 

(I Ti-mô-thê 6:17)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 10 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (3)

    Câu Gốc:

"Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời; con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, để thuật lại tất cả công việc của Ngài" (Thi Thiên 73:28)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 10 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (2)

    Câu Gốc:

"Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" (Thi Thiên 73:25)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 10 2021

 Chủ Đề:

 Thế Giới Mà Tôi Sống (I)

    Câu Gốc:

"Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời" (I Giăng 2:17)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng  năm 2021

 Chủ Đề:

 Hãy Chuẩn Bị Để Gặp Chúa

    Câu Gốc:

"...vì Ta sẽ làm cho ngươi như vậy nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi" (A-mốt 4:12)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 09 năm 2021

 Chủ Đề:

 Luôn Tập Trung Vào Đại Mạng Lệnh

    Câu Gốc:

"...Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người"

(Mác 16:15)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng  năm 2021

 Chủ Đề:

 Sống Cuộc Đời Nhân Chứng

    Câu Gốc:

"Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó. Phải làm điều này với sự hiền hòa và kính trọng" (I Phi-e-rơ 3:15)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng  năm 2021

 Chủ Đề:

 Mùa Gặt và Thợ Gặt

   Câu Gốc: 

"Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài" (Ma-thi-ơ 9:38)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 08 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Thực Hành Sự Dâng Hiến Hơn Nữa

 

   Câu Gốc: 

"Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có" (II Cô-rinh-tô 8:9)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 08 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Thế Nào Là Hội Thánh Sống Mạnh?

 

   Câu Gốc: 

"Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh" (Công Vụ 19:20)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 08 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Thế Nào Là Người Chấp Sự?

 

   Câu Gốc: 

"Vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus"

(I Ti-mô-thê 3:13)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 08 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Thế Nào Là Hội Thánh Thật?

 

   Câu Gốc: 

"Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời." (I Phi-e-rơ 2:9a)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 08 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Những Thách Thức Cuối Cùng

 

   Câu Gốc: 

"Kìa, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này" (Khải Huyền 22:7)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 07 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Mang Hết Phần Mười Vào Kho Của Chúa

 

   Câu Gốc: 

"Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta" (Ma-la-chi 3:10a)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 07 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Sự Ban Cho Rộng Rãi

 

   Câu Gốc: 

"Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách." (Gia-cơ 1:5)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 07 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Nước Trời, Lưới Cá và Tôi

 

   Câu Gốc: 

"Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi". (Đa-ni-ên 12:3)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 07 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Tôn Kính Chúa Bằng Sự Dâng Hiến

 

   Câu Gốc: 

"Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn cũng vậy"

(Thi Thiên 115:13)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 06 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Phước Của Người Được Chọn

 

   Câu Gốc: 

 "Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn, không rúng động nhưng tồn tại đời đời"

(Thi Thiên 125:1)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 06 năm 2021

 Chủ Đề:

 

Là Cha Mẹ Cơ-đốc

 

   Câu Gốc: 

 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.” (Ê-phê-sô 6:1)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 06 năm 2021

 Chủ Đề:

 

Người Quản Trị Của Chúa

 

   Câu Gốc: 

 Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy” (I Cô-rinh-tô 4:2)

 

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 06 năm 2021

Chủ Đề: Hỏi Chúa và Được Chúa Hỏi

Câu Gốc: "Lạy Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa cho con để con được lành; xin Ngài cứu con để con được cứu, vì Ngài là Đấng con tôn ngợi" (Giê-rê-mi 17:14)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 05 năm 2021

Chủ Đề:

Trông Đợi Trời Mới Đất Mới

Câu Gốc:

"Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới

là nơi sự công chính ngự trị"

(II Phi-e-rơ 3:13)

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 05 năm 2021

Chủ Đề:

Phước Hạnh Từ Đấng Thăng Thiên

Câu Gốc:

"Nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón

các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó."

(Giăng 14:3)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 05 năm 2021

Chủ Đề:

Là Người Con Cơ Đốc

Câu Gốc:

"Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, đừng khinh bỉ mẹ con

khi người trở nên già yếu"

(Châm Ngôn 23:22)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 05 năm 2021

Chủ Đề:

Cơ Hội Cuối Cùng

Câu Gốc:

"Nếu các con kết được nhiều quả là các con tôn vinh Cha

Ta và như thế, xứng đáng làm môn đệ Ta."

(Giăng 15:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 04 năm 2021

Chủ Đề:

Đấng Là Chủ Muôn Vật

Câu Gốc:

Câu gốc:"Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng

con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài"

(I Sử Ký 29:14b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 04 năm 2021

Chủ Đề:

Sự Phán Xét Cuối Cùng

Câu Gốc:

Câu gốc:"Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức

Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta là Đức

Chúa Giê-xu"

(II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 04 năm 2021

Chủ Đề:

Phục Sinh Cho Những Tấm Lòng

Câu Gốc:

"Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như

ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích"

(I Cô-rinh-tô 15:10a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 02 năm 2021

Chủ Đề:

Phần Thưởng Cho Người Tin Quyết

Câu Gốc:

"Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là

điều đem lại giải thưởng lớn."

(Hê-bơ-rơ 10:35).


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 02 năm 2021

Chủ Đề:

Một Cam Kết Cho Năm Mới

Câu Gốc:

"...Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va"

(Giô-suê 24:16b).


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 02 năm 2021

Chủ Đề:

Người và Phước

Câu Gốc:

"Phước cho người nào Không đi theo mưu kế kẻ ác, Không đứng

trong đường tội nhân, Không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng

vui thích trong thánh luật của CHÚA, Ngày đêm suy ngẫm thánh

luật ấy."

(Thi Thiên 1:1-2).


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 02 năm 2021

Chủ Đề:

Trước Ngưỡng Cửa Tương lai

Câu Gốc:

"Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; chúng con sẽ mừng rỡ và vui

vẻ trong ngày ấy"

(Thi Thiên 118:24).


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 01 năm 2021

Chủ Đề:

Ca Ngợi Chúa Của Tôi

Câu Gốc:

"Ha-lê-lu-gia! Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng

ta; thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài"

(Thi Thiên 147:1)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 01 năm 2021

Chủ Đề:

Đấng Sẽ Tái Lâm

Câu Gốc:

"Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng

hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa

Cứu Thế Giê-xu hiện ra."

(I Phi-e-rơ 1:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 01 năm 2021

Chủ Đề:

Niềm Tin Pha Trộn và Kết Quả

Câu Gốc:

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ

kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể

phục vụ vừa Đức Chúa Trời lẫn tiền tài."

(Ma-thi-ơ 6:24)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 01 năm 2021

Chủ Đề:

Hát Một Bài Ca Mới

Câu Gốc:

"Ha-lê-lu-gia! Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hãy hát ca ngợi

Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài."

(Thi Thiên 149:1)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 12 năm 2020

Chủ Đề:

Thấy Đấng Giáng Sinh

Câu Gốc:

"Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được."

(Ma-thi-ơ 13:16)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 12 năm 2020

Chủ Đề:

Những Người Khôn Ngoan Thật

Câu Gốc: 

"Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt."

(Châm Ngôn 9:10)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 11 năm 2020

Chủ Đề:

Con Sẽ Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Câu Gốc:

"Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng. Lạy CHÚA, Đức

Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời."

(Thi Thiên 30:12)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 11 năm 2020

Chủ Đề:

Ngày Vui Hơn Hết

Câu Gốc:

"Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong

Đức Chúa Trời ta, vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác trên ta áo

choàng công chính"(Ê-sai 61:10a)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 11 năm 2020

Chủ Đề:

Mang Hình và Hiệu của Ai?

Câu Gốc:

"Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức

Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời"

(Ma-thi-ơ 22:21b)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 11 năm 2020

Chủ Đề:

Phân Rẽ và Sức Mạnh

Câu Gốc:

"Vì thế Chúa phán: "Hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó, Hãy phân rẽ

khỏi họ, Chớ động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các con 18 Ta sẽ

là Cha các con và các con sẽ là con trai, con gái Ta, Chúa Toàn

Năng phán vậy."

(II Cô-rinh-tô 6:17-18)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 09 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Thành Tín Của Tôi

Câu Gốc:

"Như vậy, anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh

chị em là Đức Chúa Trời độc nhất: Ngài là Đức Chúa Trời thành

tín, giữ giao ước và tình yêu thương của Ngài đến cả ngàn thế hệ

cho người nào kính yêu Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài."

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9)

 

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Kiêu Ngạo và Thảm Bại

Câu Gốc:

“Ngài đã chết cho mọi người để những kẻ sống không sống cho

chính mình nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình”

(II Cô-rinh-tô 5:15)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Không Thay Đổi

Câu Gốc:

“Vì chính Ta là CHÚA, Ta không hề thay đổi”

(Ma-la-chi 3:6a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Bảy Tai nạn Cuối Cùng

Câu Gốc:

“Này, Ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức và giữ gìn áo

xống mình để khỏi đi trần truồng và khỏi bị người ta thấy sự xấu hổ

mình.”

(Khải Huyền 16:15)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Chiến Thắng nhưng Mất Vinh Quang

Câu Gốc:

“Có một con đường dường như đúng cho loài người, Nhưng cuối

cùng là con đường sự chết.”

(Châm Ngôn 16:25)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 08 năm 2020

Chủ Đề:

Sự Đói Khát Thuộc Linh

Câu Gốc:

“Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ

không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!”

(Giăng 6:35)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 07 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Ở Khắp Mọi Nơi

Câu Gốc:

"Một Đức Chúa Trời và Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả

và ở trong tất cả."

(Ê-phê-sô 4:6)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 07 năm 2020

Chủ Đề:

Bài Ca Chiến Thắng

Câu Gốc:

Như Thánh Kinh chép rằng: “Vì Ngài mà chúng tôi bị giết suốt cả

ngày, chúng tôi bị kể như chiên của lò sát sinh.”

(Rô-ma 8:36)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 07 năm 2020

Chủ Đề:

Những Vũ Khí của Chiến Trận Thuộc Linh

Câu Gốc:

"Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác

thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy,

đánh đổ các lý luận."

(II Cô-rinh-tô 10:4)

{youtube}ccJ8ehGfmWo{/youtube}

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 07 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Khôn Ngoan Hơn Cả

Câu Gốc:

"Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng

chăm nom cố vấn ngươi."

(Thi Thiên 32:8)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 06 năm 2020

Chủ Đề:

Tránh Mùa Gặt Không Muốn

Câu Gốc:

"Vì CHÚA biết đường lối người công chính, Nhưng đường lối kẻ ác

sẽ bị diệt vong."

(Thi Thiên 1:6)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 06 năm 2020

Ngày Lễ Cha – Father’s Day

Cha và Con

Câu Gốc:

“Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa,

vì đây là điều phải lẽ”

(Ê-phê-sô 6:1)

 


 

Chúa Nhật 14 tháng 06 năm 2020 

Đề tài: "Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối"

Câu gốc: "Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực, và làm cho đường lối con trọn vẹn"

(Thi Thiên 18:32)


 

Chúa Nhật 17 tháng 05 năm 2020

Đề tài: "Đấng Biết Hết Mọi Sự"

Câu gốc: "Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa,

nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình"

(Hê-bơ-rơ 4:13)


 

Chúa Nhật 10 tháng 05 năm 2020

Đề tài: "Người Mẹ Không Lùi Bước"

Câu gốc: "Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp vì cùng chung một Chúa là

Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài"

 

(Rô-ma 10:12)

 


 

Chúa Nhật 03 tháng 05 năm 2020

Đề tài: "Lời Tuyên Án Từ Trời"

Câu gốc: "Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận"

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)


 

Chúa Nhật 24 tháng 04 năm 2020

Đề tài: "Đức Tin Trong Đêm Tối"

Câu gốc: "Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt"

(Hê-bơ-rơ 11:2)


 

Chúa Nhật 19 tháng 04 năm 2020

Đề tài: "Đừng Vô Tín, Nhưng Hãy Tin!"

Câu gốc: "Đức Chúa JESUS nói: Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng?

Phước cho những người không thấy mà tin!"

(Giăng 20:29)

 


 

Chúa Nhật 12 tháng 04 năm 2020

Đề tài: Đấng Cầu Thay Cho Chúng Ta

Câu gốc: "Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ JESUS là Đấng đã chết và cũng đã sống lại,

Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?" 

(Rô-ma 8:34)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 04 năm 2020

Chủ Đề:

Không Biết Mình Đã Được Thăm Viếng

Câu Gốc:

"Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi  cho những người trông đợi Ngài"

(Hê-bơ-rơ 9:28)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 03 năm 2020

Chủ Đề:

Đức Chúa Trời Là Tốt Lành

Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài" 

(Na-hum 1:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 03 năm 2020

Chủ Đề:

Chiên Con Và Những Người Được Chuộc

Câu Gốc:

"Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi,

vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian."

(I Giăng 4:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 03 năm 2020

Chủ Đề:

An Ninh Trong Đấng Chí Cao

Câu Gốc:

"Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và

thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài."

(Thi Thiên 91:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 03 năm 2020

Chủ Đề:

Phạm Tội và Ăn Năn

Câu Gốc:

"CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, Và cứu những

người có tâm linh thống hối."

(Thi Thiên 34:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Định Hướng năm 2020

Câu Gốc:

"Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can

đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con

sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

(Giô-suê 1:9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Đấng Toàn Năng Của Tôi

Câu Gốc:

"Ngài đáp:"Việc loài người không làm được, thì Đức Chúa Trời

làm được cả!""

(Lu-ca 18:27)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Con Thú Dưới Đất Lên

Câu Gốc:

"Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử

các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì

có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian."

(I Giăng 4:1)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Nguyên Nhân Thất Bại của Đời Sống Thuộc Linh

Câu Gốc:

"Kính sợ CHÚA dẫn đến sự sống; Được mãn nguyện và tai họa

không đụng đến."

(Châm Ngôn 19:23)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 01 năm 2020

Chủ Đề:

Linh Trình Mới Trong Năm Mới

Câu Gốc:

"Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các

quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta."

(Ê-xê-chi-ên 36:27)

{youtube}zm5k11AS5uY{/youtube}

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 01 năm 2020

Chủ Đề:

Con Thú Dưới Biển Lên

Câu Gốc:

"Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và

thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài."

(Thi Thiên 91:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 01 năm 2020

Chủ Đề:

Hoàn Thành Con Đường Đức Tin

Câu Gốc:

"Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình

mong muốn."

(Thi Thiên 37:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 01 năm 2020

Chủ Đề:

Điều Mà Chúa Không Cầu Xin

Câu Gốc:

"Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý."

(Giăng 17:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 12 năm 2019

Chủ Đề:

Hãy Vỡ Đất Mới!

Câu Gốc:

"Hãy gieo sự công bình; Hãy gặt tình yêu thương; Hãy vỡ đất bỏ

hoang; Vì đây là thì giờ tìm kiếm CHÚA, Cho đến khi Ngài ngự đến

Và đổ mưa cứu rỗi trên các ngươi."

(Ô-sê 10:12)


 

Chương Trình

Mừng Chúa Giáng Sinh

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2019

Chủ Đề: Gặp Gỡ Chúa Giáng Sinh

“Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi khen Đức

Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như

lời thiên sứ đã báo trước cho mình."

(Lu-ca 2:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 12 năm 2019

Chủ Đề:

Chứng Nhân Cho Đấng Giáng Sinh

Câu Gốc:

"Tôi đã chứng kiến, nên tôi xác nhận, đây chính là Con Đức Chúa

Trời."

(Giăng 1:34)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 12 năm 2019

Chủ Đề:

Một Nơi Cho Chúa

Câu Gốc:

"Tôi cầu xin Ngài, theo nguồn phong phú của vinh quang Ngài, do

quyền năng bởi Thánh Linh Ngài, tăng cường con người bề trong

anh chị em, để bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị

em khi đã đâm rễ và kiên lập nền móng trong tình yêu thương"

(Ê-phê-sô 3:16-17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 12 năm 2019

Chủ Đề:

Làm Một Người Có Nghĩa

Câu Gốc:

"Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ."

(Ma-thi-ơ 5:6)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 12 năm 2019

Chủ Đề:

Tình Yêu Thiên Thượng

Câu Gốc:

"Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu

thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của

Ngài trong chúng ta được toàn hảo."

(I Giăng 4:12)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Hãy Cảm Tạ Chúa!

Câu Gốc:

"Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;

Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài."

(Thi-thiên 100:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Cuộc Chiến Của Mọi Cuộc Chiến

Câu Gốc:

"Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong

Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta

đã thắng thế gian rồi."

(Giăng 16:33)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Một Công Việc Của Tình Yêu

Câu Gốc:

"Và khi Đấng Chủ Chăn hiện đến, anh chị em sẽ nhận mão hoa

vinh quang không phai tàn."

(I Phi-e-rơ 5:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Trở Thành Con Người Mới

Câu Gốc:

"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."

(II Cô-rinh-tô 5:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Hé Lộ Phước Hạnh Bền Vững

Câu Gốc:

"Vì Ngài đã giúp đỡ tôi, Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui

vẻ."

(Thi Thiên 63:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Chúa Là Tình Yêu

Câu Gốc:

"Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa

Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong

tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong

người ấy."

(I Giăng 4:16)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Vương Quốc Tương Lai

Câu Gốc:

"Mà tung hô: "Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời

Toàn Năng, là Đấng đang có và đã có! vì Ngài đã lấy quyền năng vĩ

đại mà trị vì."

(Khải Huyền 11: 17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Hãy Theo Ta!

Câu Gốc:

"Ngài gọi họ:"Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh

lưới cứu người."

(Mác 1:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Phần Thưởng Cho Đức Tin

Câu Gốc:

“Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA Thì kế hoạch con sẽ

thành tựu.”

(Châm Ngôn 16:3)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Đấng Toàn Quyền Tể Trị

Câu Gốc:

“Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng, Vinh quang, uy nghi và

rực rỡ; Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài; Vương quốc

thuộc về Ngài Và Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự.”

(I Sử Ký 29:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Chứng Nhân Thật

Câu Gốc:

“Vậy, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đi đến với Ngài để chịu sự sỉ

nhục Ngài chịu.”

(Hê-bơ-rơ 13:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Vâng Lời Vì Tin Cậy

Câu Gốc:

“Nương náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy loài người. Nương

náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy vua chúa.”

(Thi Thiên 118:8-9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Ba Trận Chiến

Câu Gốc:

"Thật, chúng con không đủ sức chống lại đoàn quân đông đảo này

đương tấn công chúng con và chúng con cũng không biết phải làm

sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông nơi Ngài."

(II Sử Ký 20:12b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Quyển Sách Mở Ra

Câu Gốc:

"Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi"

(Ma-thi-ơ 24:35)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Tìm Kiếm Phước Hạnh Bền Vững

Câu Gốc:

"Tôi như một điềm lạ cho nhiều người, Nhưng chính Ngài là nơi trú ẩn

kiên cố của tôi."

(Thi Thiên 71:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Hiểu Đúng Về Chúa Của Tôi

Câu Gốc:

"Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa. Vinh quang quy về

Ngài đời đời vô cùng! A-men."

(Rô-ma 11:36)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Điểm Khởi Đầu Để Phục Hưng

Câu Gốc:

"Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; Nhưng phước cho

người tuân giữ Kinh Luật."

(Châm Ngôn 29:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn

thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự

vững vàng của mình chăng."

(II Phi-e-rơ 3:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Sống Trong Hy Vọng

Câu Gốc:

"Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi

Ngài."

(Thi Thiên 62:5)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Nhìn Xem Chúa Của Tôi

Câu Gốc:

"Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự

sáng suốt."

(Châm Ngôn 9:10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

How Is Your Witness?

Sự làm chứng (về Chúa) của bạn như thế nào?

Câu Gốc:

“Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia,

một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền

các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn

tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh chị em không

phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia

anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được

thương xót. “

(I Phê-rơ 2:9-10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

“Ta long trọng khuyên con: Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng, dù

gặp thời hay không, cứ khuyên bảo, khiển trách và khích lệ với tất cả lòng

kiên nhẫn để giáo huấn.”

(II Ti-mô-thê 4:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Hưởng Được Ân Sủng

Câu Gốc

“Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ

có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu

danh Chúa thì sẽ được cứu.”

(Rô-ma 10:12-13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Làm Chứng Trong Quyền Năng Thiên Thượng

Câu Gốc:

"Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin xác nhận cùng

với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời

Ngài." 

(Công Vụ 5:32)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đại Mạng Lệnh

Câu Gốc:

"Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm

với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo."

(Mác 16:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi. Phúc Âm về

Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho

muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:13-14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Gặp Được Ân Sủng

Câu Gốc:

"Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi."

(Gia-cơ 2:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 05 năm 2019

Ngày Lễ Mẹ

Chủ Đề:

Người Phụ Nữ Thay Đổi

Câu Gốc:

"Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người

vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến."

(Châm Ngôn 19:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Phước Cho Người Được Chọn

Câu Gốc:

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại

những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối

phương trời nầy cho đến tận phương kia."

(Ma-thi-ơ 24:31)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Thái Độ Tìm Kiếm Chúa Phục Sinh

Câu Gốc:

"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết

lòng."

(Giê-rê-mi 29:13)


 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2019

Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Phục Sinh

"Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và

lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại

thì ngươi sẽ được cứu”

(Rô-ma 10:9)


 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Chịu Chết

Câu Gốc:

“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công

bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức

Chúa Trời”

(I Phi-e-rơ 3:18a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Cơ Hội Bị Đánh Mất

Câu Gốc:

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những

kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi

thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên

trời, thì càng không tránh khỏi được."

(Hê-bơ-rơ 12:25a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa (II)

Câu Gốc:

"Hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc

người ấy đã làm để nhớ đến người."

(Ma-thi-ơ 26:13b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Cay Đắng và Đức Tin

Câu Gốc:

"Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng

Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình."

(I Phi-e-rơ 2:24)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa

Câu Gốc:

"Là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và

làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là

dân có lòng sốt sắng về các việc lành."

(Tít 2:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất,

để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Quyết Định Trở Về

Câu Gốc:

"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai

xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót."

(Châm Ngôn 28:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Những Người Trồng Nho Gian Ác

Câu Gốc:

"Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức

Chúa Jêsus Christ." 

(I Cô-rinh-tô 3:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Quyển Sách Được Đóng Dấu

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của

Chúa."(Thi Thiên 119:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Cuộc Chạy Trốn Nan Đề


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Hành Trang Mới

Câu Gốc:

"Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám

mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ

vấn vương ta"

(Hê-bơ-rơ 12:1b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Một bắt đầu mới

Câu Gốc:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình

để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

(1 Giăng 1:9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Khải Tượng Mới

Câu Gốc:

"Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta

trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ." 

(Phi-líp 3:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Ba Lời Cầu Xin

Câu Gốc:

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích

gì?”

(Mác 8:36)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Hội Thánh Trên Trời

Câu Gốc

"Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển,

tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý

muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên."

(Khải Huyền 4:11)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 01 năm 2019

 

Chủ Đề:

Nê-hê-mi, Người Cầu Nguyện

   Câu Gốc: 

 

"Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ." (Thi-thiên 138:3)

 

 


Bài Giảng Các Tháng Trước

 

 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Quở Trách

Câu Gốc: "Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi." (A-ghê 1:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh (IV)

Câu Gốc: "Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm." (I Cô-rinh- tô 9:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 09 năm 2017

Người Nữ Tin Kính Thành Phi-líp

Câu Gốc: "Vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cơ Đốc chính là Đấng anh chị em phục vụ." (Cô-lô- se 3:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 09 năm 2017

Một Hoạn Nạn Được Hoan Nghênh

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy Những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài" (Thi Thiên 119:18)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 09 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:

"19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri, 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa." (I Tê-sa- lô-ni- ca 5:19-22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 09 năm 2017

Của Quý Bấu Thật

C.S. Bùi Tấn Thành

Câu Gốc:

"Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy." (Luca 12:21)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 08 năm 2017

Cuộc Chuyển Giao Cảm Động

Câu Gốc:

"Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người." (Giăng 12:26)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 08 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc: "Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo." (Ê-phê- sô 6:1)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 08 năm 2017

Vị Tiên Tri Thất Bại

Câu Gốc:

"Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: "Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!"." (Hê-bơ- rơ 13:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 08 năm 2017

Học Cách Sống Theo Lời Chúa

Câu Gốc:"24: Các lời chứng của Chúa là niềm vui cho tôi, là những vị cố vấn của tôi. 133: Xin giữ các bước chân tôi vững vàng trong lời Chúa; Xin đừng để điều ác nào cai trị tôi." (Thi Thiên 119:24,133)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 07 năm 2017

Con Mắt và Tấm Lòng

Câu Gốc: "Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh." (II Sử Ký 16:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 07 năm 2017

Sụp Ngã Vì Nản Lòng

Câu Gốc: "Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay; Tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo." (Châm Ngôn 17:22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 07 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau." (Ê-phê- sô 5:21)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 07 năm 2017

Bão Tố trong Cuộc Đời

Câu Gốc:

"Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ." (Mác 4:39)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 07 năm 2017

Người Công Bình Sẽ Sống Bởi Đức Tin

Câu Gốc: "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng."(Rô-ma 10:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 06 năm 2017

Sụp Ngã Trong Phản Loạn

Câu Gốc:

"Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng"

(Hê-bơ- rơ 3:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 06 năm 2017

TÌNH CHA

Câu Gốc: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì CHÚA cũng thương xót người kính sợ Ngài như vậy"- (Thi Thiên 103:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 06 năm 2017

Công Việc Truyền Giáo tại Thái Lan

Câu Gốc:"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. "- (Ma-thi- ơ 28:19-20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 05 năm 2017

Tuyên Bố Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:"Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến."

(Ma-thi- ơ 24:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 05 năm 2017

So Sánh Chính Mình Với Người Khác

Câu Gốc: "Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ."

(Gia-cơ 1:9-10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 05 năm 2017

Người Mẹ Phải Chờ Đợi

Câu Gốc: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. "

(Ê-phê- sô 6:2-3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 05 năm 2017

Thấu Hiểu Sự Đói Khát

Câu Gốc:"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!"

(Ma-thi- ơ 5:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 04 năm 2017

Biểu Lộ Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực." (I Cô-rinh-tô 4:20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 04 năm 2017

Cây Gậy Trổ Hoa

Câu Gốc: "Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ" (I Cô-rinh-tô 15:20)


CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2017

Ngày 16 Tháng 04 Năm 2017

Chủ Đề: Phục Sinh Cho Tôi

Câu Gốc: "Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3-4)


CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 14 Tháng 04 Năm 2017

Chủ Đề: Những Cảm Xúc Nơi Chân Thập Tự

Kinh Thánh: Lu-ca 23:26-49


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 04 năm 2017

Khải Hoàn Bước Đến Sự Chết

Câu Gốc:

"Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!" (Lu-ca 19:38)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 04 năm 2017

Ta Đã Cầu Nguyện Cho Con!

Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho." (I Phi-e- rơ 5:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 03 năm 2017

Sụp Ngã Trong Vô Tín

Câu Gốc: "Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.." (Hê-bơ- rơ 12:15)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 03 năm 2017

Quý Trọng Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời." (Thi Thiên 145:13)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 03 năm 2017

Một Chỗ Đứng, Hai Tầm Nhìn

Câu Gốc:

"Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho." (Hê-bơ- rơ 10:35)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 02 năm 2017

Sụp Ngã Trong Ganh Tỵ

Câu Gốc:

"Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa."

(I Cô-rinh- tô 12:4-5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 02 năm 2017

Bước Vào Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng." (Ma-thi- ơ 18:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 02 năm 2017

Những Chiến Sĩ Của Chúa

Câu Gốc:

"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài." (Ê-phê- sô 6:10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 02 năm 2017

Khám Phá Vương Quốc Của Chúa

Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy." (Giăng 18:36a)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 01 năm 2017

Một Cuộc Đời Mới

Câu Gốc:

"Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi." (Ê-sai 6:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 01 năm 2017

Những Người Của Chúa

Câu Gốc:

"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 01 năm 2017

Sự Quấy Rầy Được Khuyến Khích

Câu Gốc:

"Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô- va ắt sẽ cứu tôi."

(Thi Thiên 55:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 01 năm 2017

Những Ngày Của Chúa

Câu Gốc:

"Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng." (Hê-bơ- rơ 3:13)

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 01 năm 2017

Mùa Xuân Cho Cuộc Đời

Câu Gốc:

"...mà phải làm nên mới trong tâm chí mình" (Ê-phê-sô 4:23)


Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2016

Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2016

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Câu Gốc: “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:11-12)

Phần 1 - Mở Đầu

Phần 2 - Nhạc Kịch "Khi Chúa Vào Đời"

Phần 3 - Sứ Điệp "Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh"


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 12 năm 2016

Một Người Được Ơn

Câu Gốc:

"Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi; vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước" (Lu-ca 1:47-48)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 12 năm 2016

Đấng Cứu Thế

Câu Gốc:

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 11 năm 2016

Món Nợ Yêu Thương

Câu Gốc:"Vì thế tôi cũng nóng lòng đến giảng Phúc Âm cho anh chị em là những người ở La Mã nữa" (Rô-ma 1:15a)

"


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Tạ Ơn

Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016

Hãy Cảm Tạ Chúa!

Câu Gốc:

"Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng; hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài" (Thi Thiên 100:1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2016

Nhìn Xem Mùa Gặt Lớn

Câu Gốc:"Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." (Ma-thi-ơ 9:37-38)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 11 năm 2016

Chứng Nhân Cho Chúa

Câu Gốc: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. " (Công Vụ 1:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 10 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc: "Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, Đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, Là đền thánh của Ngài." (Thi Thiên 65:4)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2016

Những Chỗ Ngồi Cao Nhất

Câu Gốc:

"Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường." (I Phi-e-rơ 5:5b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 2016

Người Quản Gia Kỳ Lạ

Câu Gốc:

"Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." (Ma-thi-ơ 6:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 10 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc:

"Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh." (I Phi-e-rơ 1:15-16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 10 năm 2016

Đồng Bạc Bị Mất

Câu Gốc:

"Các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn" (Lu-ca 15:10b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 09 năm 2016

Sụp Ngã Trong Cay Đắng

Câu Gốc:

"Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng." (Hê-bơ-rơ 12:15)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 09 năm 2016

Hãy Phân Biệt!

Câu Gốc:"Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! " (Ma-thi- ơ 13:43)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 09 năm 2016

Nếp Sống Thánh Khiết

Câu Gốc:

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (I Cô-rinh- tô 10:31)


Các bài Giảng Trại Hè 2016

05-09-2016
 
04-09-2016 {youtube}grgS1FkYxHU{youtube}

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 08 năm 2016

Sự Thờ Phượng Thật

Câu Gốc: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô- va.” (Thi Thiên 122:1)

{youtube}IxO-iiB_chA{/youtube}


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 08 năm 2016

Người Lính Gác Thuộc Linh

Câu Gốc:

“Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 08 năm 2016

Đấng Làm Cho Lớn Lên

Câu Gốc:

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (I Cô-rinh-tô 3:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 08 năm 2016

Làm Theo Lời Chúa

Câu Gốc:

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 07 năm 2016

Tấm Lòng Nào?

Câu Gốc:

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ(Phi-líp 3:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 07 năm 2016

Tội Xúc Phạm Chúa

Câu Gốc:

Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm (Ca Thương 3:22-23)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 07 năm 2016

Tin Lành Của Đấng Christ

Câu Gốc:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

(Ga-la- ti 2:20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 07 năm 2016

Ê-bên Ê-xe

Câu Gốc:

“Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa, Và hát lớn lên sự công bình Chúa.” (Thi Thiên 145:7)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 07 năm 2016

Người Phụ Nữ Thành Gióp-bê 

Câu Gốc:

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 06 năm 2016

Một Công Việc Cao Trọng

Câu Gốc:

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.” (Hê-bơ- rơ 4:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 06 năm 2016

Làm Cha Khó Lắm!

Câu Gốc:

“Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ…để con được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 06 năm 2016

Dầu Thánh Linh

Câu Gốc:

“Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót; tôi được xức bằng dầu mới” (Thi Thiên 92 :10)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 06 năm 2016

Một Chức Vụ Cao Quý

Câu Gốc:

“Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 96:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 05 năm 2016

Nước Thánh Linh

Câu Gốc:

“Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 5:27)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 05 năm 2016

Dân Sự Xây Dựng Đền Tạm

Câu Gốc:

“Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 05 năm 2016

Được Thánh Linh Ấn Chứng

Câu Gốc:

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

(Ê-phê-sô 4:30)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 05 năm 2016

Mẹ Hiền - MS Mã Phúc Thanh Tươi

Câu Gốc:

“Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô- va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô- va; tôi cho Đức Giê-hô- va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô- va” (I Sa-mu- ên 1:27-28)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 05 năm 2016

Đại Mạng Lệnh Thiên Thượng

Câu Gốc:

“Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.”

(Công Vụ 1:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 04 năm 2016

Vui Mừng Trong Thử Thách

Câu Gốc:

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” (Gia-cơ 1:2-3)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 04 năm 2016

Của Lễ Chuộc Sự Mắc Lỗi

Câu Gốc:

“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.”

(Ga-la-ti 6:1)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 04 năm 2016

Yêu Chúa

Câu Gốc:

“Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa.” (Phi-líp 1:29)


CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2016

Ngày 27 Tháng 03 Năm 2016

Chủ Đề: Sống Cho Chúa Phục Sinh

Câu Gốc: "Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình." (II Cô-rinh-tô 5:15)


CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 25 Tháng 03 Năm 2016

Chủ Đề: Trao Và Nhận

Câu Gốc:"Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.." (Ma-thi-ơ 26:28)


 

 

Joomla templates by a4joomla