Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chuyên mục: Video
Viết bởi Administrator
View Comments

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2021

Lúc 10:30 AM, Chúa Nhật ngày 04 Tháng 04 Năm 2021

Câu Gốc: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-

xu, Chúa chúng ta! Vì sự thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta

được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống

lại từ kẻ chết”

(I Phi-e-rơ 1:3)


 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Lúc 8:00 pm, Thứ Sáu ngày 02 Tháng 04 Năm 2021

Chủ Đề:

Ba Cây Thập Tự

Câu Gốc:

“Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống,

không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện

nay, tôi sống trong thân xác tức là sống trong đức tin nơi Con Đức

Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.”

(Ga-la-ti 2:20)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước