Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 11 năm 2017

Tấm Lòng Dâng Hiến

Câu Gốc: "Họ vui mừng vì biển yên lặng; Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người." (Thi-thiên 107:30-31)


Chương Trình Bồi Linh

Chủ Đề: Người Trả Ơn Chúa

M.S. Lâm Văn Minh

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô- va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê- hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103: 1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 11 năm 2017

Người Công Bình Sống Bằng Gì?

Câu Gốc: "Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (Rô-ma 1:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2017

Kỷ Niệm 500 Năm Cuộc Cải Chánh Giáo Hội

Chỉ Có Một

Câu Gốc: "Thật nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban." (Ê-phê- sô 2:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Khích Lệ

Câu Gốc: "Đức Giê-hô- va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô- va vạn quân phán vậy." (A-ghê 2:4b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017

Bắt Đầu Chặng Đường Mới

Câu Gốc: "Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi." (Giô-suê 1:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Quở Trách

Câu Gốc: "Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi." (A-ghê 1:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh (IV)

Câu Gốc: "Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm." (I Cô-rinh- tô 9:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 09 năm 2017

Người Nữ Tin Kính Thành Phi-líp

Câu Gốc: "Vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cơ Đốc chính là Đấng anh chị em phục vụ." (Cô-lô- se 3:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 09 năm 2017

Một Hoạn Nạn Được Hoan Nghênh

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy Những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài" (Thi Thiên 119:18)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 09 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:

"19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri, 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa." (I Tê-sa- lô-ni- ca 5:19-22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 09 năm 2017

Của Quý Bấu Thật

C.S. Bùi Tấn Thành

Câu Gốc:

"Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy." (Luca 12:21)


Bài Giảng Các Tháng Trước

Joomla templates by a4joomla