Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

How Is Your Witness?

Sự làm chứng (về Chúa) của bạn như thế nào?

Câu Gốc:

“Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia,

một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền

các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn

tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh chị em không

phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia

anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được

thương xót. “

(I Phê-rơ 2:9-10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

“Ta long trọng khuyên con: Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng, dù

gặp thời hay không, cứ khuyên bảo, khiển trách và khích lệ với tất cả lòng

kiên nhẫn để giáo huấn.”

(II Ti-mô-thê 4:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Hưởng Được Ân Sủng

Câu Gốc

“Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ

có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu

danh Chúa thì sẽ được cứu.”

(Rô-ma 10:12-13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Làm Chứng Trong Quyền Năng Thiên Thượng

Câu Gốc:

"Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin xác nhận cùng

với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời

Ngài." 

(Công Vụ 5:32)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đại Mạng Lệnh

Câu Gốc:

"Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm

với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo."

(Mác 16:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi. Phúc Âm về

Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho

muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:13-14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Gặp Được Ân Sủng

Câu Gốc:

"Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi."

(Gia-cơ 2:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 05 năm 2019

Ngày Lễ Mẹ

Chủ Đề:

Người Phụ Nữ Thay Đổi

Câu Gốc:

"Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người

vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến."

(Châm Ngôn 19:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Phước Cho Người Được Chọn

Câu Gốc:

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại

những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối

phương trời nầy cho đến tận phương kia."

(Ma-thi-ơ 24:31)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Thái Độ Tìm Kiếm Chúa Phục Sinh

Câu Gốc:

"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết

lòng."

(Giê-rê-mi 29:13)


 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2019

Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Phục Sinh

"Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và

lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại

thì ngươi sẽ được cứu”

(Rô-ma 10:9)


 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Chịu Chết

Câu Gốc:

“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công

bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức

Chúa Trời”

(I Phi-e-rơ 3:18a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Cơ Hội Bị Đánh Mất

Câu Gốc:

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những

kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi

thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên

trời, thì càng không tránh khỏi được."

(Hê-bơ-rơ 12:25a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa (II)

Câu Gốc:

"Hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc

người ấy đã làm để nhớ đến người."

(Ma-thi-ơ 26:13b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Cay Đắng và Đức Tin

Câu Gốc:

"Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng

Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình."

(I Phi-e-rơ 2:24)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa

Câu Gốc:

"Là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và

làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là

dân có lòng sốt sắng về các việc lành."

(Tít 2:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất,

để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Quyết Định Trở Về

Câu Gốc:

"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai

xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót."

(Châm Ngôn 28:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Những Người Trồng Nho Gian Ác

Câu Gốc:

"Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức

Chúa Jêsus Christ." 

(I Cô-rinh-tô 3:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Quyển Sách Được Đóng Dấu

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của

Chúa."(Thi Thiên 119:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Cuộc Chạy Trốn Nan Đề


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Hành Trang Mới

Câu Gốc:

"Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám

mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ

vấn vương ta"

(Hê-bơ-rơ 12:1b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Một bắt đầu mới

Câu Gốc:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình

để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

(1 Giăng 1:9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Khải Tượng Mới

Câu Gốc:

"Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta

trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ." 

(Phi-líp 3:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Ba Lời Cầu Xin

Câu Gốc:

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích

gì?”

(Mác 8:36)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Hội Thánh Trên Trời

Câu Gốc

"Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển,

tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý

muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên."

(Khải Huyền 4:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Nê-hê-mi, Người Cầu Nguyện

Câu Gốc:

“Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ.”

 

(Thi-thiên 138:3)


 

TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018

Ngày 23 Tháng 12 Năm 2018

Chủ Đề: Món Quà Quý Nhất

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." 

(Rô-ma 6:23)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 12 năm 2018

Chủ Đề:

Vươn Tới Những Điều Ở Phía Trước

Câu Gốc:

"Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi

đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được

Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi." 

(Phi-líp 3:12)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 12 năm 2018

Chủ Đề:

Mầu Nhiệm của Giáng Sinh

Câu Gốc:

"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên

con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài"

(Giăng 1:12)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2018

Chủ Đề:

Những Người Được Phước

Câu Gốc:

"Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời

mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ

tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường

bình an."

(Lu-ca 1:78-79)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 12 năm 2018

Volunteer Birthday

Sự Sinh Ra Tình Nguyện

Câu Gốc:

"Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho

đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự."

(Phi-líp 2:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 12 năm 2018

Chủ Đề

Tiếng Chúa

Câu Gốc:

"Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội

thánh!"

(Khải Huyền 3:22)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 11 năm 2018

Chủ Đề

Không Nóng, Không Lạnh

Câu Gốc:

"Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng

sốt sắng, và ăn năn đi."

(Khải Huyền 3:19)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 11 năm 2018

Chủ Đề

Sống Cuộc Đời Biết Ơn

Câu Gốc:

"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân

huệ của Ngài."

(Thi Thiên 103:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 11 năm 2018

Chủ Đề

Làm Người Quản Gia Trung Tín

Câu Gốc:

"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn

nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức

Chúa Trời." 

(I Phi-e-rơ 4:10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 11 năm 2018

Chủ Đề

Người Nhận Ơn Để Phục Vụ

Câu Gốc:

"Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được

lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều;

hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi."

(Ma-thi-ơ 25:21)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 10 năm 2018

Chủ Đề

Những Người Được Chúa Yêu

Câu Gốc:

"Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử

thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở

trên đất."

(Khải Huyền 3:10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2018

Chủ Đề

Chết và Sống với Chúa Cứu Thế

Câu Gốc:

"Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho

Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ."

(Rô-ma 6:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 10 năm 2018

Chủ Đề

Tưởng Sống Mà Chết

Câu Gốc:

"Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi

trong Ngài thể ấy"

(Cô-lô-se 2:6)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 10 năm 2018

Chủ Đề

Người Nhận Ơn Tha Thứ

Câu Gốc:

"Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em

mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy."

(Ma-thi-ơ 18:35)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 09 năm 2018

Chủ Đề

Những Việc Quan Trọng Đầu Tiên (II)

Câu Gốc:

"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình,

hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về

Đấng Christ và Hội thánh vậy."

(Ê-phê-sô 5:31-32)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 09 năm 2018

Chủ Đề

Điều Không Thể Coi Thường

Câu Gốc:

"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải

lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn

trọng."


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 09 năm 2018

Chủ Đề

Những Việc Quan Trọng Đầu Tiên

Câu Gốc:

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh."

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 09 năm 2018

Chủ Đề

Giữ Mình, Giữ Nhau

Câu Gốc:

"Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình

quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi

việc lành."

(II Ti-mô-thê 2:21)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 08 năm 2018

Chủ Đề:

XUỐNG NÚI!

Câu Gốc:

"Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song

để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều

người."

(Mác:10:45)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 08 năm 2018

Chủ Đề:

Điều Phải Giữ Dù Phải Chết

Câu Gốc:

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều

thiên của sự sống."

(Khải Huyền 2:10b)


 

Chúa Nhật 12 tháng 08 năm 2018

Nghi Thức Đốt Giấy Nợ


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 08 năm 2018

Chủ Đề:

Mắc Nợ và Trả Nợ

Câu Gốc:

"Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà

thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp."

(Rô-ma 13:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 08 năm 2018

Chủ Đề:

Hai Người Con

Câu Gốc:

"Bấy giờ tôi nói: Lạy Đức Chúa Trời, nầy tôi đến,

trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa"

(Hê-bơ-rơ 10:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 07 năm 2018

Chủ Đề:

Mất Điều Quan Trọng Nhất

Câu Gốc:

"Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa

Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ

đã sanh ra bởi Ngài."

(I Giăng 5:1)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 07 năm 2018

Chủ Đề:

Sự Kiểm Tra Cần Thiết

Câu Gốc:

"Và mọi điều đã phơi bày đều được sáng tỏ. Vì thế, Ngài phán: "Này

người đang ngủ, hãy thức dậy, đứng lên từ cõi chết, thì Chúa Cứu

Thế sẽ chiếu sáng người!"

(Ê-phê-sô 5:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 07 năm 2018

Chủ Đề:

Dung Mạo Chúa Cứu Thế

Câu Gốc:

"Là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa

của sự chết và âm phủ." 

(Khải Huyền 1:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 07 năm 2018

Chủ Đề:

Một Cuộc Hoà Giải Tuyệt Vời

Câu Gốc:

"Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ

Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ

giảng hòa cho chúng ta."

(II Cô-rinh-tô 5:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 07 năm 2018

Chủ Đề:

Lo Việc Nhà Cha Tôi

Câu Gốc:

"Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người."

(Ma-thi-ơ 20:28)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 06 năm 2018

Chủ Đề:

Đấng Không Thay Đổi

Câu Gốc:

"Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên."

(Hê-bơ-rơ 13:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 06 năm 2018

Chủ Đề:

Cơ Nghiệp Thật Của Dân Chúa

Câu Gốc:

"Tôi tự nhủ: "CHÚA là phần sản nghiệp của tôi, Do đó tôi hy vọng

nơi Ngài."

(Ca Thương 3:24)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 06 năm 2018

Chủ Đề:

Đừng Dập Tắt Thánh Linh

Câu Gốc:

"Chớ dập tắt Thánh Linh"

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 05 năm 2018

Chủ Đề:

Đời Sống Đầy Dẫy Thánh Linh

Câu Gốc:

"Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt

đều là con của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 8:14)


 

 Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 05 năm 2018

Chủ Đề:

Sống Trong Thánh Linh

Câu Gốc:

"Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh

Linh." 

(Ga-la-ti 5:25)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 05 năm 2018

Chủ Đề:

Người Mẹ Được Phước Lớn

Câu Gốc:

"Kìa, người nào kính sợ CHÚA sẽ được phước như thế."

(Thi Thiên 128:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 05 năm 2018

Chủ Đề:

Chúa Sẽ Trở Lại

Câu Gốc:

"Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều

người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi

nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài."

(Hê-bơ- rơ 9:28)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 04 năm 2018

Thì Giờ Đã Gần Rồi

Câu Gốc:

"Phước cho người nào đọc và nghe các lời tiên tri này và tuân giữ

các điều ghi chép ở đây vì thì giờ gần đến rồi." 

(Khải Huyền 1:3)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 04 năm 2018

Cạm Bẫy Trên Đường Tiến

Câu Gốc:

"Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư

tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể

ăn nuốt được."

(I Phi-e- rơ 5:8)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 04 năm 2018

Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?

Câu Gốc:

"Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó

chăng?" 

(Ê-sai 5:4a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 04 năm 2018

Cửa Mộ Đã Mở Vì Ai?

Câu Gốc:

"Đức Giê-su lại bảo: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai phái

Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!"

(Giăng 20:21)


 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2018

Ngày 01 Tháng 04 Năm 2018

Chủ Đề:

Đạo Sống

Câu Gốc: "nhưng Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi mà bảo: "Con

đừng sợ! Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng, là Đấng hằng sống; Ta đã

chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm

phủ."

(Khải Huyền 1:17b-18)


 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 30 Tháng 03 Năm 2018

Chủ Đề:

Chén Đau Thương

Câu Gốc:

Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai:"Lạy Cha, nếu chén nầy

không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên."

(Ma-thi- ơ 26:42)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 03 năm 2018

Con Đã Tôn Vinh Cha Trên Đất

Câu Gốc:

"Con đã tôn vinh Cha trên đất, đã hoàn tất công việc Cha giao cho

Con làm."

(Giăng 17:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 03 năm 2018

Đường Đi, Chân Lý, Sự Sống

Câu Gốc:

"Đức Giê-su đáp: "Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn

Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được."

(Giăng 14:6)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 03 năm 2018

Chuyển Bại Thành Thắng

Câu Gốc:

"Ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng, Nhưng

người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót."

(Châm Ngôn 28:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 03 năm 2018

Một Đức Tin Tiến Bước

Câu Gốc:

"Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cơ Đốc Giê-su nên hãy sinh

hoạt trong Ngài, đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin

như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ."

(Cô-lô- se 2:6-7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 02 năm 2018

Một Đức Tin Đặc Biệt

Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế

gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. 

Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức

Chúa Trời."

(I Cô-rinh- tô 1:28-29)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 02 năm 2018

Cũ Mà Mới  

Câu Gốc:

"Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân

thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời."

(I Cô-rinh- tô 6:20)

 


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 02 năm 2018

Thất Bại Ở Chỗ Không Ngờ

Câu Gốc:

"Hãy anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến của đức tin và nắm vững

sự sống vĩnh phúc, là sự sống con đã được kêu gọi vào và đã tuyên

xưng lời tuyên xưng cao quý trước mặt nhiều nhân chứng."

(I Ti-mô- thê 6:12)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 02 năm 2018

Những Người Cha của Đức Tin

Câu Gốc:

"Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa

Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời"

(Hê-bơ- rơ 11:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 01 năm 2018

Những Bậc Thang của Đức Tin

Câu Gốc:"Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa

Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời"

(Rô-ma 4:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 01 năm 2018

Trận Đánh của Đức Tin

Câu Gốc: Vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ

vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng!

(Hê-bơ- rơ 3:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 01 năm 2018

Sống Bởi Đức Tin

Câu Gốc: "Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị

hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống."

(Hê-bơ- rơ 10:39)


 Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 01 năm 2018

Tương Lai Tôi

Câu Gốc: "Thật vậy, trọn đời tôi, Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA Đến muôn đời." (Thi Thiên 23:6)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 2017

Vui Mừng Trong Chúa

Câu Gốc: "Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời." (Phi-líp 4:6)


Chương Trình Truyền Giảng Mừng Chúa Giáng Sinh

Thông Điệp của Lễ Giáng Sinh

24-12-2017

Phần 1

Phần 2


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2017

Dâng Gì Cho Chúa?

Câu Gốc: "Bước vào nhà, thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, trầm hương và một dược." (Ma-thi- ơ 2:11)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 12 năm 2017

Máng Cỏ

Câu Gốc: "Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ" (Lu-ca 2:7)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 12 năm 2017

Tinh Thần Mừng Chúa Giáng Thế

Câu Gốc: "Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình." (Lu-ca 2:20)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 12 năm 2017

Mục Đích Chúa Giáng Thế

Câu Gốc: "Vinh danh Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương." (Lu-ca 2:14)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2017

Một Sứ Điệp Hứa Hẹn và Cảnh Báo

Câu Gốc: "CHÚA phán: "Ta sẽ đặt con làm nhẫn ấn tín, vì Ta đã chọn con.’ CHÚA Vạn Quân phán như vậy." (A-ghê 2:23b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 11 năm 2017

Tấm Lòng Dâng Hiến

Câu Gốc: "Họ vui mừng vì biển yên lặng; Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người." (Thi-thiên 107:30-31)


Chương Trình Bồi Linh

Chủ Đề: Người Trả Ơn Chúa

M.S. Lâm Văn Minh

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô- va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê- hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103: 1-2)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 11 năm 2017

Người Công Bình Sống Bằng Gì?

Câu Gốc: "Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (Rô-ma 1:17)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2017

Kỷ Niệm 500 Năm Cuộc Cải Chánh Giáo Hội

Chỉ Có Một

Câu Gốc: "Thật nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban." (Ê-phê- sô 2:8)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Khích Lệ

Câu Gốc: "Đức Giê-hô- va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô- va vạn quân phán vậy." (A-ghê 2:4b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017

Bắt Đầu Chặng Đường Mới

Câu Gốc: "Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi." (Giô-suê 1:9)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017

Một Sứ Điệp Quở Trách

Câu Gốc: "Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi." (A-ghê 1:5)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh (IV)

Câu Gốc: "Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm." (I Cô-rinh- tô 9:16)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 09 năm 2017

Người Nữ Tin Kính Thành Phi-líp

Câu Gốc: "Vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cơ Đốc chính là Đấng anh chị em phục vụ." (Cô-lô- se 3:24)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 09 năm 2017

Một Hoạn Nạn Được Hoan Nghênh

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy Những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài" (Thi Thiên 119:18)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 09 năm 2017

Sống Theo Thánh Linh

Câu Gốc:

"19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri, 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa." (I Tê-sa- lô-ni- ca 5:19-22)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 09 năm 2017

Của Quý Bấu Thật

C.S. Bùi Tấn Thành

Câu Gốc:

"Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy." (Luca 12:21)


Bài Giảng Các Tháng Trước

Joomla templates by a4joomla