Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Một Công Việc Của Tình Yêu

Câu Gốc:

"Và khi Đấng Chủ Chăn hiện đến, anh chị em sẽ nhận mão hoa

vinh quang không phai tàn."

(I Phi-e-rơ 5:4)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 11 năm 2019

Chủ Đề:

Trở Thành Con Người Mới

Câu Gốc:

"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."

(II Cô-rinh-tô 5:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Hé Lộ Phước Hạnh Bền Vững

Câu Gốc:

"Vì Ngài đã giúp đỡ tôi, Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui

vẻ."

(Thi Thiên 63:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Chúa Là Tình Yêu

Câu Gốc:

"Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa

Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong

tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong

người ấy."

(I Giăng 4:16)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Vương Quốc Tương Lai

Câu Gốc:

"Mà tung hô: "Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời

Toàn Năng, là Đấng đang có và đã có! vì Ngài đã lấy quyền năng vĩ

đại mà trị vì."

(Khải Huyền 11: 17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 10 năm 2019

Chủ Đề:

Hãy Theo Ta!

Câu Gốc:

"Ngài gọi họ:"Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh

lưới cứu người."

(Mác 1:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 29 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Phần Thưởng Cho Đức Tin

Câu Gốc:

“Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA Thì kế hoạch con sẽ

thành tựu.”

(Châm Ngôn 16:3)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 22 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Đấng Toàn Quyền Tể Trị

Câu Gốc:

“Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng, Vinh quang, uy nghi và

rực rỡ; Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài; Vương quốc

thuộc về Ngài Và Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự.”

(I Sử Ký 29:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 15 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Chứng Nhân Thật

Câu Gốc:

“Vậy, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đi đến với Ngài để chịu sự sỉ

nhục Ngài chịu.”

(Hê-bơ-rơ 13:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 08 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Vâng Lời Vì Tin Cậy

Câu Gốc:

“Nương náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy loài người. Nương

náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy vua chúa.”

(Thi Thiên 118:8-9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 01 tháng 09 năm 2019

Chủ Đề:

Ba Trận Chiến

Câu Gốc:

"Thật, chúng con không đủ sức chống lại đoàn quân đông đảo này

đương tấn công chúng con và chúng con cũng không biết phải làm

sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông nơi Ngài."

(II Sử Ký 20:12b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Quyển Sách Mở Ra

Câu Gốc:

"Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi"

(Ma-thi-ơ 24:35)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 18 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Tìm Kiếm Phước Hạnh Bền Vững

Câu Gốc:

"Tôi như một điềm lạ cho nhiều người, Nhưng chính Ngài là nơi trú ẩn

kiên cố của tôi."

(Thi Thiên 71:7)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Hiểu Đúng Về Chúa Của Tôi

Câu Gốc:

"Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa. Vinh quang quy về

Ngài đời đời vô cùng! A-men."

(Rô-ma 11:36)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 04 tháng 08 năm 2019

Chủ Đề:

Điểm Khởi Đầu Để Phục Hưng

Câu Gốc:

"Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; Nhưng phước cho

người tuân giữ Kinh Luật."

(Châm Ngôn 29:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn

thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự

vững vàng của mình chăng."

(II Phi-e-rơ 3:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 21 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Sống Trong Hy Vọng

Câu Gốc:

"Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi

Ngài."

(Thi Thiên 62:5)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

Nhìn Xem Chúa Của Tôi

Câu Gốc:

"Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự

sáng suốt."

(Châm Ngôn 9:10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 07 năm 2019

Chủ Đề:

How Is Your Witness?

Sự làm chứng (về Chúa) của bạn như thế nào?

Câu Gốc:

“Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia,

một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền

các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn

tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh chị em không

phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia

anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được

thương xót. “

(I Phê-rơ 2:9-10)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 30 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

“Ta long trọng khuyên con: Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng, dù

gặp thời hay không, cứ khuyên bảo, khiển trách và khích lệ với tất cả lòng

kiên nhẫn để giáo huấn.”

(II Ti-mô-thê 4:2)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 23 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Hưởng Được Ân Sủng

Câu Gốc

“Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ

có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu

danh Chúa thì sẽ được cứu.”

(Rô-ma 10:12-13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Làm Chứng Trong Quyền Năng Thiên Thượng

Câu Gốc:

"Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin xác nhận cùng

với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời

Ngài." 

(Công Vụ 5:32)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 02 tháng 06 năm 2019

Chủ Đề:

Đại Mạng Lệnh

Câu Gốc:

"Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm

với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo."

(Mác 16:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 26 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi. Phúc Âm về

Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho

muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:13-14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 19 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Đức Tin Gặp Được Ân Sủng

Câu Gốc:

"Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi."

(Gia-cơ 2:17)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 12 tháng 05 năm 2019

Ngày Lễ Mẹ

Chủ Đề:

Người Phụ Nữ Thay Đổi

Câu Gốc:

"Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người

vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến."

(Châm Ngôn 19:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 05 tháng 05 năm 2019

Chủ Đề:

Phước Cho Người Được Chọn

Câu Gốc:

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại

những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối

phương trời nầy cho đến tận phương kia."

(Ma-thi-ơ 24:31)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Thái Độ Tìm Kiếm Chúa Phục Sinh

Câu Gốc:

"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết

lòng."

(Giê-rê-mi 29:13)


 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2019

Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Phục Sinh

"Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và

lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại

thì ngươi sẽ được cứu”

(Rô-ma 10:9)


 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2019

Chủ Đề:

Nếu Chúa Không Chịu Chết

Câu Gốc:

“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công

bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức

Chúa Trời”

(I Phi-e-rơ 3:18a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 14 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Cơ Hội Bị Đánh Mất

Câu Gốc:

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những

kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi

thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên

trời, thì càng không tránh khỏi được."

(Hê-bơ-rơ 12:25a)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 07 tháng 04 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa (II)

Câu Gốc:

"Hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc

người ấy đã làm để nhớ đến người."

(Ma-thi-ơ 26:13b)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 31 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Cay Đắng và Đức Tin

Câu Gốc:

"Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng

Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình."

(I Phi-e-rơ 2:24)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Khi Còn Cơ Hội Sống Cho Chúa

Câu Gốc:

"Là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và

làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là

dân có lòng sốt sắng về các việc lành."

(Tít 2:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Thế Giới Trước Chúa Tái Lâm

Câu Gốc:

"Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất,

để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến."

(Ma-thi-ơ 24:14)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Quyết Định Trở Về

Câu Gốc:

"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai

xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót."

(Châm Ngôn 28:13)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 03 năm 2019

Chủ Đề:

Những Người Trồng Nho Gian Ác

Câu Gốc:

"Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức

Chúa Jêsus Christ." 

(I Cô-rinh-tô 3:11)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 24 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Quyển Sách Được Đóng Dấu

Câu Gốc:

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của

Chúa."(Thi Thiên 119:18)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 17 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Cuộc Chạy Trốn Nan Đề


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 10 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Hành Trang Mới

Câu Gốc:

"Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám

mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ

vấn vương ta"

(Hê-bơ-rơ 12:1b)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 03 tháng 02 năm 2019

Chủ Đề:

Một bắt đầu mới

Câu Gốc:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình

để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

(1 Giăng 1:9)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 27 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Khải Tượng Mới

Câu Gốc:

"Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta

trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ." 

(Phi-líp 3:20)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 20 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Ba Lời Cầu Xin

Câu Gốc:

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích

gì?”

(Mác 8:36)


 

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 01 năm 2019

Chủ Đề:

Hội Thánh Trên Trời

Câu Gốc

"Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển,

tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý

muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên."

(Khải Huyền 4:11)


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 06 tháng 01 năm 2019

 

Chủ Đề:

Nê-hê-mi, Người Cầu Nguyện

   Câu Gốc:

 

"Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ." (Thi-thiên 138:3)

 

 


Bài Giảng Các Tháng Trước

Joomla templates by a4joomla